Vedtægter

Kapitel 1

Navn, hjemsted, formål og struktur


§ 1.

Stk. 1. Klubbens navn er ”Whistklubben Hilmars Helte”

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Café Kildevæld.


§ 2.

Stk. 1. Klubbens formål er at spille Whist.

Stk. 2. Der spilles til enhver tid efter det, af generalforsamlingen, vedtagne regelsæt.


§ 3.

Stk. 1. Optagelse i klubben kan kun ske ved invitation.

Stk. 2. Bestyrelsen er lønnet med Gammel Dansk til generalforsamlingen.Kapitel 2

Generalforsamlingen


§ 4.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Januar/februar måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af statistik

4. Godkendelse af klubbens regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Forslag til sted for næste års generalforsamling.

7. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af klubbens budget.

8. Valg af bestyrelse.

9. Eventuelt.


Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes over en weekend på det sted bestyrelsen har valgt ud fra forslag på sidste generalforsamling.


Stk. 3. Tid og sted for ordinær generalforsamling samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag, bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, kan indgives til bestyrelsen op til og på dagen for generalforsamlingen.


Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker per mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være bilagt indkomne forslag, beretning, budget og regnskab.


§ 5.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det.


Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt den motiverede dagsorden.


§ 6.

Stk. 1. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog kræver vedtægtsændringer alle medlemmers tilstedeværelse. Stemmeret har ethvert medlem, som inden generalforsamlingen begynder, har indbetalt kontingent til klubben. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 2. Til beslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer dog 3/4 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 2 medlemmer forlanger det.Kapitel 3

Bestyrelsen


§ 7.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Stk. 2. Ethvert medlem af klubben indbetaler månedligt kontingent.

Stk. 3. På generalforsamlingen vælges formanden først og særskilt. Dernæst vælges de øvrige medlemmer. Ved hver afstemning har hvert tilstedeværende medlem ligeså mange stemmer, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer. Hvert medlem kan højst afgive én stemme på hver kandidat.

Stk. 4. Hvis formanden afgår i valgperioden, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Alle valg er for en 1-årig periode.

Bestyrelsens arbejde


§ 8.

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens aktiviteter og for opkrævning af det fastsatte kontingent.


§ 9.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Til beslutninger kræves stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


§ 10.

Stk. 1. Klubben tegnes i retsforhold af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 3. Enhver udbetaling skal godkendes af et af de hertil udpegede medlemmer af bestyrelsen.


§ 11.

Bestyrelsen afholder medlemsmøde med alkohol, når den finder anledning hertil.Kapitel 4

Økonomi


§ 12.

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab og budget, der skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Klubbens indtægter tilfalder i sin helhed Whistklubben Hilmars Helte.

Stk. 3. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 4. Kassereren skal medbringe regnskabsmaterialet til generalforsamlingen, således at de medlemmer, som ønsker det, kan gennemse dette.Kapitel 5

Eksklusion, opløsning m.v.


§ 13.

Stk. 1. Medlemmer, der virker til skade for Whistklubben Hilmars Helte, kan ekskluderes på generalforsamlingen med 3/4 majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen.

Stk. 2. Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sine synspunkter.


§ 14.

Stk. 1. Klubben kan opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen er 4/5 majoritet af de afgivne stemmer herfor.

Stk. 2. Ved opløsning skal klubbens midler drikkes op af de tilbageværende medlemmer.Vedtaget ved ordinær generalforsamling 02.02.13

Download

Whistklubbens Vedtægter